Pictogram – a language in pictures

Welcome to the international website for Pictogram, a visual language developed for people with limited or no ability to speak, read and write.

  • You can understand and make yourself understood
  • You can ask questions and get replies
  • You gain support for your thoughts and memory
  • You can formulate feelings and wishes
  • You can communicate!

Motion till riksdagen

2018-04-13

En motion om standardisering av bildsymboler för samhällsinformation har lämnats in till riksdagen. Bakom motionen står Catharina Bråkenhielm (S) och Per Lodenius (C) i samarbete med Föreningen Kognitivt Stöd. Med anledning av motionen hölls den 7 mars ett riksdagsseminarium på regeringskansliet där frågan belystes från olika inbjudna intressenter.

Motionen innebär ett förslag om att riksdagen ställer sig bakom att en statlig myndighet ska ha ansvar för att ta fram ett symbolsystem för samhällsinformation. Symboler och bildspråk finns idag som en självklarhet i vår vardag, och används för att orientera sig och för att snabbt skaffa information. Det finns ett stort behov rörande bildsymboler i samhället men ingen standard. En standard ger en snabbare tolkning av symbolen och färre missförstånd. I Sverige saknas idag ett övergripande myndighetsansvar för att tillgodose behovet av enhetliga, grafiska symboler. Detta rimmar dåligt med funktionshinderspolitikens mål med ett samhälle tillgängligt för alla. Inom Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, har man sedan 1980-talet utvecklat symbolsystemet Pictogram.se. Dessa pictogramsymboler ligger som grund för ett samarbete med SIS för att standardisera pictogramsymbolerna enligt en grafisk standard.


Create documents with pictogram images
— find the tools at Pictogram!


Create book pages, schedules and shopping lists.